SHALOM RAV

https://vimeo.com/134519893

Shalom rav al Yisrael amcha
tasim l’olam
Shalom rav al Yisrael amcha
tasim l’olam
ki atah hu Melech Adon
l’chol hashalom
ki atah hu Melech Adon
l’chol hashalom
Shalom rav al Yisrael amcha
tasim l’olam
Shalom rav al Yisrael amcha
tasim l’olam
V’tov b’einecha l’vareich
et amcha Yisrael
b’chol eit uv’chol shaah bish’lomecha.
Shalom rav al Yisrael amcha
tasim l’olam
Shalom rav al Yisrael amcha
tasim l’olam
ki atah hu Melech Adon
l’chol hashalom
ki atah hu Melech Adon
l’chol hashalom
Shalom rav al Yisrael amcha
tasim l’olam
Shalom rav al Yisrael amcha
tasim l’olam
tasim l’olam
tasim l’olam
tasim l’olam
tasim l’olam

BE A PART OF OUR COMMUNITY

DONATE NOW