VESHAMRU

https://vimeo.com/134519892

V’sha-m’ru v’nei Yis-ra-eil (et ha’sha-bat) 2x,
La-a-sot et ha-sha-bat l’do-ro-tam, (b’rit o-lam) 2x.

Bei-ni u-vein b’nei Yis-ra-eil, ot hi (2x) l’o-lam,

Ki shei-shet ya-mim (a-sa A-do-nai)2x
Et ha-sha-ma-yim v’et ha-a-retz,
U-va-yom ha-sh’vii (sha-vat) 2x va-yi-na-fash.

BE A PART OF OUR COMMUNITY

DONATE NOW